Avui en el blog de Expoeduca, volem suggerir-vos uns bons consells a la hora de realitzar una bona redacció.

La millor manera de fer una bona redacció es tenir en compte “La regla de les tres C” (Claredat, Correcció i Concisió)

Us volem suggerir aquesta regle perquè a l’hora de redactar, tenim que fer-ho de manera clara, concisa, correcta i que aquest textos tinguin una certa coherència (ben estructurats i amb la informació rellevant expressada de manera entenedora), i cohesió (ben puntuats, amb les conjuncions, les preposicions i els marcadors textuals adients) i adequació (amb la varietat i el registre corresponents a la situació comunicativa).

Es diu que un text ben redactat i ben presentat és una demostració de maduresa intel·lectual i una bona prova de la capacitat per transmetre

 

La Regle de les tres “C”

Claredat

La primera “C” es la Claredat. Quan redacteu un document o qualsevol text, s’ha de redactar amb la màxima claredat possible, ja que qui tingui que llegir aquest text ho entengui fàcilment. S’ha de seguir una estructura per fer-ho mes entenedor.

Les dades més rellevants tenen que aparèixer al principi de cada paràgraf, a l’inicií de les frases. Les frases han de se breus i senzilles per així evitar sintàctiques massa complexes.

Es te que seguir un ordre lògic quan col·loquem els elements de la frase: subjecte + verb + complements. Però aquest ordre es pot alterar.

Concisió

Quan redactes textos o documents, teniu que procurar no enrotllar-vos y explicar coses que no son rellevants. La gent es pensa que una redacció “totxo” equival a un text entenedor, i ben elaborada. I en moltes ocasions no és així.

Es recomana que abans de redactar qualsevol document, es tindria que fer un esquema amb 3 o 4 punts que voleu explicar en aquella redacció

 

Eviteu les repeticions innecessàries, els conceptes redundants i els incisos que no siguin fonamentals.

Si és possible, substituïu les construccions llargues i complicades per altres de més curtes i senzilles.

Correcció

Finalment parlarem de la correcció, aquesta última “C” es molt important, però hi ha moltes persones que no hi fan cas, no li presten atenció, escriuen un document i el lliuren. Això és una gran equivocació. Un cop finalitzat el text, és te que revisar sempre l’escrit abans de lliurar la versió definitiva.

Convé aprendre les regles i els recursos propis de la llengua per tal d’assimilar-los, fins que arribi el moment que no sigui una preocupació constant a l’hora de redactar un exercici. Això us permetrà concentrar-vos en el contingut dels textos i no en les qüestions purament mecàniques de la gramàtica.

També us recomanem: Saló de Familias Numerosas de Catalunya 

No us oblideu de seguir-nos al  Facebook  i a l’Instagram  i explicar-nos la vostra experiència!